دسته‌بندی نشده

عرض استاندارد ما، در تلاش برای ثبت برخی حرکت های کمی بزرگتر.

همانطور که نمودار نشان می دهد، محدوده ای که امروز صبح روی آن تمرکز می کنیم، تعریف شده است با حمایت از سمت نزولی 737 و مقاومت در برابر صعودی A � در 758. با حدود 20 دلار محدوده برای رفتن به اینجا وجود دارد، فضای بیش از اندازه کافی وجود دارد اگر قیمت حکم …

عرض استاندارد ما، در تلاش برای ثبت برخی حرکت های کمی بزرگتر. ادامه »